fanavar

مجوز واحد فناور

۱۳۹۷-۰۴-۰۵

مجوز واحد فناور

شرکت پیشگامان دنیای کوارتز – گلدن کو – در سال ۱۳۹۴ پس از طی دوره رشد مقدماتی و با ایده محوری طراحی و تولید نرم افزار ممیزی، بازرسی، قرائت، نصب و بازدید شرکتهای دولتی و خصوصی موفق به ورود به پارک علم و فن آوری تحت عنوان شرکت فناور گشت. مجوز فناور به همین منظور برای این شرکت صادر گردید.