نفت

گواهینامه حسن انجام کار شرکت نفت

۱۳۹۷-۰۴-۰۵

حسن انجام کار شرکت نفت

در سال ۱۳۹۴ و پس از اجرای اولین پروژه کنترل کیفیت و مدیریت مجاری عرضه سوخت کشور بر روی تبلت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مشهد توسط این شرکت، با انجام تمامی تعهدات پیمان، این شرکت موفق به اخذ گواهی حسن انجام کار برای این پروژه گردید. لازم به ذکر است این پروژه برای اولین بار در کشور در منطقه مشهد اجرا گردید و مورد استقبال مسئولین امر نیز واقع شد.