نرم افزار بازدید و خدمات پس از فروش انشعاب


سیستم فروش انشعاب با مراجعه حضوری مردم به دفاتر جامع و درخواست آنها صورت میگیرد. سپس این فرآیند به صورت مکانیزه ثبت و با تشخیص مسئول ماموران بازدید، تقاضا در لیست کاری کارشناس بازدید قرار گرفته و کارشناس با بازدید از محل مورد نظر ، ثبت اطلاعات را انجام داده و میتواند بصورت آنلاین و یا آفلاین اطلاعات را به سیستم فروش شرکت توزیع برق مشهد ارسال نماید.

فرآیندهای عملیاتی در نرم افزار:
  • نصب جدید
  • تغییر مکان تابلویی
  • رفع حریم
  • تغییر مکان
  • تعویض کنتور
  • اصلاح آدرس
  • ادغام
  • تفکیک
  • تبدیل آمپراژ
  • تمامی فرآیندهای مربوط به انشعاب دیماندی

هم اکنون انجام عملیات فوق با جیزی در حدود 20 مامور در خط گرم و بصورت روزانه عملیاتی و اجرا شده است. لازم به ذکر است پروژه مذکور از سال 1389 شروع و تا به امروز بصورت ماهیانه توسعه های اجرایی را شامل شده استتقدیر نامه ها
لیست مشتریان نرم افزار بازدید و خدمات پس از فروش انشعاب