نرم افزار مانیتورینگ کنتورهای هوشمند AMI


در این پروژه با همکاری شرکت توزیع برق مشهد سعی بر این بود که بتوانیم اطلاعات کنتورهای هوشمند قرائت شده توسط کنتورسازهای مختلف را بصورت تجمیع شده و در یک نرم افزار مانیتور کرده و تمامی گزارشاتی که نیاز عمومی سازمان میباشد را به صورت تجمیع شده ایجاد کنیم. در حال حاضر اطلاعات کنتورهای قرائت شده توسط بهینه سازان، پادرعد و کنتورسازی را توانسته ایم یکپارجه نماییم.

تقدیر نامه ها
لیست مشتریان فهام -مانیتورینگ کنتورهای هوشمند AMI