نرم افزار نظارت بر پروژه ها در سال 1394 شروع و پس از تحلیل و پیاده سازی در سال 1395 در شرکت توزیع برق مشهد به بهره برداری رسید. در این پروژه مامورین و کارشناسان پیمانکار شرکت توزیع برق مشهد که وظیفه نظارت بر انجام و پیشرفت پروژه های شرکت توزیع را دارند. کارشناس توسط این نرم افزار تمامی اطلاعات پروژه مورد نظر را که هر پروژه شامل چندین درخواست بوده و هر درخواست چند فعالیت دارند را بوسیله تبلت خود از بستر GPRS دریافت نموده لازم به ذکر است در این مرحله ضمایم و مستندات پروژه نیز در تبلت مامور جهت رجوع بارگذاری میگردد.حال به محل پروژه چهت نظارت مراجعه مینمایند. در این پروژه تمامی موارد منجمله کالاها، عملیات ، لیست عیوب و ... ثبت شده و نیز در در انتها ارزیابی پیمانکار توسط ناظر مربوطه تکمیل و اطلاعات به سرور اصلی شرکت توزیع منتقل میگردد. لازم به ذکر است این پروژه در سال 1395 با حضور مسئولین توانیر در محل شرکت توزیع برق مشهد پرزنت شد و مورد استقبال دوستان قرار گرفت.

تقدیر نامه ها
لیست مشتریان نرم افزار نظارت بر پروژه ها