نرم افزار ممیزیاین نرم افزار در دو بخش وب سایت (مدیریت و گزارش گیری) و آندروید ( ورود اطلاعات و ارسال اطلاعات) به منظور اجرای فرآیند ممیزی انجام می پذیرد که در بخش وب سایت بدون استفاده از کاغذ، گزارش گیری متنی و تصویری، مدیریت فرم ها و سطوح ممیزی و پشتیبانی از فرآیند ممیزی 5s انجام میگیرد و همچنین در بخش آندروید که نسخه بر روی تبلت نصب می باشد توسط مامورین ممیز و پس از حضور در محل ممیزی ورود اطلاعات انجام و ارسال آنها به سیستم مرکزی صورت می پذیرد. نرم افزارهای فوق و شامل امکانات زیر می باشد:
فرم ساز ممیزی: ایجاد سطوح ممیزی
ایجاد فرم
درج اطلاعات میدانی (نرم افزار اندروید):
درج اطلاعات
ویرایش فرم:
گزارش گیری:
گزارش حوزه ها
گزارش تصاویر

بارگذاری تصاویر:
مدیریت تصاویر

تقدیر نامه ها
لیست مشتریان نرم افزار ممیزی