سیستم کنترل انشعابهای مشترکین(بازرسی)در راستای درخواست‌های مکرر مشترکین، منجر به طراحی و تولید نرم افزاری عملیاتی، مبنی بر آزمایش کنتور، کنتور اندازه‌گیری، کنترل و بازرسی لوازم اندازه‌گیری، کنترل لوازم اندازه‌گیری(اتفاقات) و همچنین برای مطلع شدن از دستکاری‌های غیرمجاز در کنتور، فک پلمپ کنتور، درخواست تعویض کنتور وگزارش دسترسی به برق غیرمجاز شده است.

فرآیندهای عملیاتی در نرم افزار بازرسی

تنظيم ساعت
کنترل و بازرسي لوازم اندازه گيري
آزمايش لوازم اندازه گيري
تصحيح مشخصات کنتور
کنترل لوازم اندازه گيري

امکانات نرم افزار :

ارسال اطلاعات از طریق بستر GPRS، WIFIبه سیستم فروش شرکت توزیع برق
دریافت اطلاعات براساس انتخاب سرور، انتخاب بازه تاریخی، کد شناسایی، کدآدرس(GIS) و امور از طریق بستر GPRS و یا WIFIبه سیستم فروش شرکت توزیع برق
ثبت نقطه جغرافیایی مامور بازرسی در محل و ارسال به سیستم شرکت توزیع برق
تکمیل فرم‌ها، در دو بخش عادی و دیماندی
قابلیت نمایش اطلاعات فرم‌های تکمیل شده در بخش عادی و دیماندی بعد از ارسال اطلاعات
قابلیت ویرایش فرم‌های عادی و دیماندی قبل از ارسال اطلاعات
قابلیت جستجو در فرم لیست تقاضاهای عادی براساس شماره تقاضا، نوع بازدید، نوع فاز، اشتراک، شناسایی و اعلام کننده.
قابلیت جستجو در فرم لیست تقاضاهای دیماندی بر اساس نوع بازدید، شناسایی، شماره تنه کنتور، اشتراک، اعلام کننده، بازه تاریخی و امور.
نمایش لیست تقاضاهایی که با خطای عدم دسترسی به اینترنت یا اینترانت به وجودآمده است.

تقدیر نامه ها
لیست مشتریان نرم افزار بازرسی