نرم افزار نظارت بر نصب انشعاب

پس از نصب انشعاب توسط مامورین نصب ، و ارسال گزارش نصب توسط مامور به سیستم، انشعاب برای نظارت به کارتابل پیمانکاران نظارت بر فصب ارجاع داده میشود، سپس با انتصاب مامور جهت نظارت بر نصب مامورین میتوانند از طرق مختلف اطلاعات را دریافت کرده و پس از حضور در محل انشعاب و بازدید از نصب انجام شده گزارش مورد نظر خود را تکمیل و نسبت به تکمیل فرآیند فروش انشعاب اقدام نمایند. این آخرین فرآیند از بحث فروش انشعاب به مشترکین میباشد.

فرآیندهای عملیاتی در نرم افزار:
    کلیه فرآیندهایی که مامورین نصب میتوانند انجام دهند.

هم اکنون انجام عملیات نظارت بر نصب توسط مامورین بوسیله نرم افزار فوق انجام شده و بیش از 20 مامور بصورت مستقیم روزانه در خط گرم در حال انجام فعالیت روزانه خود میباشندتقدیر نامه ها
لیست مشتریان نرم افزار نظارت بر نصب