نرم افزار نصب و خدمات پس از فروش نصب انشعاب


پس از مراحل بازدید انشعاب، جهت نصب کنتورهای برق و تابلوهای مورد نظر، اشتراکها در لیست کاری مامور نصب در سیستم فروش انشعاب قرار میگیرد، مامور با دریافت اطلاعات و قبل از مراجعه به مکانهای مورد نظر که در لیست قابل مشاهده است، کالاهای لازم را تهیه و سپس با مراجعه و انجام کار مروبطه اقدام به ارسال اطلاعات به سیستم فروش شرکت توزیع مینماید.

فرآیندهای عملیاتی قابل انجام در نرم افزار
  نصب جدید
  نصب مجدد
  صلاح نام
  اصلاح سرویس
  تغییر مکان تابلویی
  جمع آوری موقت
  تعویض کنتور
  جمع آوری اشتراک موقت
  تبدیل آمپراژ
  نصب جدید
  اصلاح گزارش نصب

نرم افزار فوق در سال 1389 طراحی و پیاده سازی شد و هم اکنون با چیزی در حدود 100 مامور در خط گرم در حال استفاده و عملیاتی میباشد.تقدیر نامه ها
لیست مشتریان نرم افزار نصب و خدمات پس از فروش نصب انشعاب