انجمن صنفی برق مشهد

نرم افزار مدیریت صفحات ارت ساختمان و نیرو رسانی که دو سال از طراحی و تولید آن میگذرد هم اکنون بصورت فعال در انجمن صنفی برق مشهد مشغول به کار میباشد. این نرم افزار از یک طرف با مسئولین انجمن صنفی و از طرف دیگر به پیمانکاران و نیز به بازرسان انجمن صنفی متصل بوده و پیمانکاران میتوانند صفحات ارت خود را از داخل این نرم افزار تهیه و خریداری کنند. این سیستم بصورت رندم و بدون مشخص شدن نام، بازرسانی را برای پیمانکاران مختلف انتخاب کرده و به سیستم معرفی میکند. در این سیستم سعی بر آن شده صحت سنجی اطلاعات بصورت کامل و دقیق صورت گیرد و نیز امکان مشخص شدن بازرس هر پیمانکار نیز بسته شده است. این ویژگی باعث جلوگیری از اشکالات موجود در سیستم بین بازرسان و پیمانکاران میشود. از طرفی سعی بر آن است که این نرم افزار را به سیستم جامع شرکت توزیع برق مشهد متصل نماییم تا بتوانند در کنار هم و بصورت مکمل اطلاعات را به اشتراک بگذارند. این شرکت آمادگی دارد برای کلیه انجمن صنفی های برق سراسر کشور نرم افزار فوق را ارائه و راه اندازی نماید.

لیست مشتریان انجمن صنفی برق مشهد