شرکت نفت مشهد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با توجه به عملکرد و رزومه قوی این شرکت در پروژه های شرکت توزیع برق مشهد و سایر پروژه های خود و نیز پرزنت حضوری با شرکت ملی پخش فرآورده…