نرم افزار انجمن صنفی برق مشهد با همت بخش خصوصی از سال 92 شروع به طراحی گردید و در سال 93 فعالیتهای پشتیبانی و توسعه آن به عهده این شرکت قرار گرفته است.

لیست پروژه های انجمن صنفی مشهد