شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد از اواسط سال 1392 و با رویکرد حرفه ای استفاده از تکنولوژی های روز و همگام با پیشرفت علم این شرکت برآن شد تا توانمندی خود را در اختیار شرکت قطار شهری مشهد قراردهد و در قبال آن افتخاری دیگر در کارنامه خود به ثبت برساند لذا با تحقیق و تحلیل بسیار زیاد بر آن شدیم تا سیستم کنترل وضعیت خطا از طریق نرم افزار تحت اندروید مدیریت پیامهای EM قطار شهری مشهد را نوشته و جهت استفاده به شرکت قطار شهری مشهد ارائه نماییم. این پروژه هم اکنون در مرحله توسعه بوده و قابلیتهای کلیدی دیگری به آن افزوده شده است.