افتخار همراهی داشتیم با :

می گویند مشتری مدیرعامل است. بله مشتری مدیرعامل است چون او اگر نباشد ما هم نیستیم.

اعتماد در گذر زمان شکل می‌گیرد. مثل عشق.

ما توانستیه ایم اعتماد مدیرعاملان (مشتری) خودمان را در گذر زمان بدست بیاوریم. با افتخار معرفی میکنیم:

سازمان حفاظت محیط زیست خراسان

شروع همکاری از سال 1396 تاکنون

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شروع همکاری از سال 1391 تاکنون

شهرداری مشهد

بصورت پروژه ای از سال 1397

قطار شهری مشهد

بصورت پروژه ای از سال 1393