توزیع برق مشهد

شرکت توزیع برق مشهد

۱۳۹۷-۰۴-۱۲

شرکت توزیع برق مشهد

این شرکت افتخار همکاری با شرکت توزیع برق مشهد را از سال ۱۳۹۰ در حوزه های تبلت دارد. از ابتدای همکاری، طراحی سامانه های بازدید، نصب و نظارت بر نصب فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق مشهد، نظارت برپروژه ها، فهام، بازرسی عادی و بازرسی دیماندی بر پلتفرم اندروید را در این شرکت پیاده سازی کرده و در حال حاضر تمامی سامانه های فوق در حال استفاده میباشد.

این شرکت موفق به دریافت گواهی های حسن انجام کار از کارفرمای خود شده است.

هم اکنون بیش از ۵۰۰ مامور در خط گرم از سامانه های مذکور استفاده مینمایند.

شرکت توزیع برق مشهد به عنوان اولین شرکت توزیع در سطح کشور در سال ۱۳۹۰ استفاده از تبلت ها را در فرآیندهای سازمانی خود اجرایی و استقرار بخشید.