سامانه ارزیابی کرونا

سامانه ارزیابی کرونا و نیز ارزیابی ریسک کرونا در شرکت گلدن کو در دانشگاه الزهرا س اجرا و پیاده سازی شد.

گروه هدف سامانه ارزیابی کرونا

سامانه ارزیابی کرونا جهت ارزیابی ریسک افراد ، ریسک خانواده پرسنل ، ریسک واحد های سازمانی ، ریسک تیم های همکار و نیز محاسبه ریسک شرکت برای مدیران و کارمندان سازمان قابل استفاده است.

نتایج سامانه

این سامانه با ارائه داشبورد های گزارشاتی بسیار حرفه ای و تخصصی ، گزارشات جامعی از وضعیت پرسنل ، واحد سازمانی و شرکت را برای مدیران سازمان داشبورد می کند.

برای مشاهده اطلاعات دقیقتر از کیفیت گزارشات به صفحه سامانه ارزیابی ریسک کرونا مراجعه نمایید.

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی در این خصوص میتوانید به هر دو سایت زیر مراجعه نمایید:

اطلاعات تکمیلی: myhsse

استفاده از سامانه: covid19