حضور پر قدرت شرکت گلدن کو در نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق

۱۳۹۷-۰۴-۰۵

حضور پر قدرت شرکت گلدن کو به همراه شرکت سما صنعت مورخ ۹۳/۰۲/۱۶ و ۹۳/۰۲۵/۱۷ در نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق واقع در پژوهشگاه نیروی تهران