بازدید معاونت محترم شرکت توزیع برق نواحی تهران از غرفه شرکت گلدن کو

۱۳۹۷-۰۴-۰۵

بازدید معاونت محترم شرکت توزیع برق نواحی استان تهران جناب آقای مهندس شاکری و همراهان از غرفه شرکت گلدن کو در سالن نمایشگاه نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق واقع در…