بازدید دکترمحمدرضا کلائی، شهردار مشهد از غرفه گلدن کو در نمایشگاه پژوهش مشهد

۱۳۹۸-۰۹-۲۱